Nasze Stowarzyszenie !

ODPOWIEDZ
qbos
Posty: 136
Rejestracja: ndz sie 06, 2006 2:00 pm
Kontakt:

Post autor: qbos » ndz gru 07, 2008 7:49 pm

Decyzja w sprawie Stowarzyszenia :)

Obrazek
Obrazek

gool napisał/a:
STATUT
Beskidzkiego Klubu Piłki Stołowej


ROZDZIA£ I
NAZWA, TEREN DZIA£ANIA, SIEDZIBA W£ADZ, CHARAKTER PRAWNY

§1

Klub sportowy nosi nazwę Beskidzki Klub Piłki Stołowej, nazwa skrócona BKPS, zwany dalej Klubem. Pełna nazwa i skrót nazwy Klubu są zastrzeżone prawnie.

§2

Klub działa na podstawie przepisów ustaw : ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj. Dz, U. z 2001 r. Nr 81. poz. 889 z późn. zm.), ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj, Dz. U, z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.), postanowień niniejszego statutu, uchwalonych na jego podstawie regulaminów i uchwał organów Klubu.

§3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7a ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych .

§4

Siedzibą Klubu jest miasto Węgierska Górka, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska.

§5

Klub może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

ROZDZIA£ II
CELE I SPOSOBY DZIA£ANIA

§6

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§7

Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§8

Celem działalności Klubu jest popularyzacja futbolu stołowego (piłkarzyków) w Polsce. ¦rodkami osiągnięcia tych celów są w szczególności:
a) krzewienie kultury fizycznej wśród członków Klubu,
b) dbanie o jak najszerszą dostępność stołów do gry,
c) tworzenie i wspieranie tworzenia nowych miejsc gry oraz dbanie o ich przyjazną atmosferę,
d) organizowanie rozgrywek ligowych,
e) organizowanie turniejów lokalnych,
f) organizowanie turniejów ogólnopolskich,
g) współpraca z innymi ośrodkami wspierającymi rozwój futbolu stołowego w Polsce i za granicą, w szczególności w zakresie organizowania imprez ogólnopolskich oraz unifikacji przepisów gry,
h) dążenie do podnoszenia umiejętności zawodników,
i) podejmowanie starań zmierzających do uznania futbolu stołowego za dyscyplinę sportową oraz zawiązania związku sportowego futbolu stołowego w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.,
j) wybór spośród najaktywniejszych członków Klubu kadry szkoleniowej i sędziowskiej oraz systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji,
k) współdziałanie z krajowymi władzami sportowymi,
l) popieranie i pomoc przy zakładaniu podobnych stowarzyszeń.

ROZDZIA£ III
CZ£ONKOSTWO W KLUBIE

§9

Członek Klubu może być członkiem:
a) zwyczajnym,
b) honorowym.

§10

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia i
małoletnia , w tym cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Klubu, jeżeli został on uprzednio wykluczony z Klubu lub uzna, że kandydat nie daje rękojmi należytej realizacji celów statutowych a także może uzależnić swą zgodę od spełnienia określonych warunków, Decyzja w tej sprawie jest ostateczna.§11

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Klubu. Status członka honorowego przyznaje zwykłą większością głosów Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
§12

1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
b) uczestnictwa w zebraniach, konferencjach, turniejach i innych imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
d) zaskarżenia do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu o wykreśleniu z listy członków,
e) czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborze delegatów.
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego nie mają członkowie Klubu, którzy nie ukończyli 16 lat. Nie posiadają oni również prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Klubu,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c) przestrzegania etyki sportowca,
d) regularnego opłacania składek, jeśli są one obowiązkowe.
e) godnego reprezentowania Klubu

§13

l. Członek honorowy jest zobowiązany do:
a) przestrzegania etyki sportowca
b) godnego reprezentowania Klubu.
c) przestrzegania Statutu.

§14

1. Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:
a) pisemnego zrzeczenia się członkostwa,
b) śmierci członka,
c) wykluczenia członka z Klubu.
2. O wykluczeniu członka z Klubu decyduje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu
3. Wykluczenie z Klubu następuje na skutek:
a) nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami członkowskimi przez okres ponad 3 miesięcy,
b) rażącego naruszenia Statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu lub zasad etyki.
4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Klubu członków zwyczajnych i honorowych przysługuje wykluczonym odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Odwołanie składa się na ręce Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji o wykluczeniu. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Do momentu rozpatrzenia odwołania wykluczenie nie jest prawomocne.

ROZDZIA£ IV
W£ADZE KLUBU

§15

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
WALNE ZGROMADZENIE CZ£ONKÓW§16
WALNE ZGROMADZENIE CZ£ONKÓW

§16

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Zarząd powiadamia Członków o terminie Walnego Zgromadzenia członków pisemnie ogłoszeniem w siedzibie Klubu, ogłoszeniem na stronie internetowej Klubu oraz ogłoszeniem na forum Klubu.

§17

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz w roku. Jeżeli w danym roku upływa kadencja Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi odbyć się najpóźniej na 2 tygodnie przed upływem danej kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi odbyć się najpóźniej miesiąc przed końcem roku kalendarzowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane żądanie minimum 10% członków uprawnionych do głosowania.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia prawomocnego żądania określonego w ust. lit. b) lub c), wówczas prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków otrzymuje Komisja Rewizyjna.
5. Prawo, o którym mowa w ust. 5, przysługuje Komisji Rewizyjnej również wówczas, jeśli Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia Członków w trybie przewidzianym w ust. 2.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.§18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) uchwalanie statutu i jego zmian,
b) określanie celów i kierunków działania Klubu,
c) zatwierdzanie regulaminów przewidzianych statutem,
d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) nadawanie godności członka honorowego,
g) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
h) rozpatrywanie sprawozdań rocznych Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
i) udzielanie absolutorium Zarządowi,
j) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
k) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o jednorazowym obciążeniu członków składkami nadzwyczajnymi,
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.


§19

1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera i odwołuje członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, przegłosowuje zmiany statutu oraz decyduje o rozwiązaniu Klubu przy obecności minimum 60% członków uprawnionych do głosowania.
2. Głosowania Walnego Zgromadzenia Członków dotyczące spraw innych, niż określone w ust. 1, są ważne bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu Członków podejmującym decyzje, o których mowa w ust. 1, nie było wymaganego kworum, Zarząd zwołuje niezwłocznie kolejne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu dwóch tygodni od daty pierwszego terminu. Obraduje ono wyłącznie w tych sprawach, dla których zabrakło wymaganego kworum w pierwszym terminie. W drugim terminie kworum, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane.

§20

Walne zgromadzenie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów za wyjątkiem:
a) decyzji określonych w §18 lit. e), h), i), dla których wymagana jest bezwzględna większość głosów,
b) decyzji określonych w §18 lit. a), j), l), dla których wymagana jest większość 2/3 głosów,
c) decyzji określonej w §18 lit. k), dla której wymagana jest większość 3/4 głosów.

§21

W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, lub przez 10% członków Klubu, ale nie mniej niż 15 osób.ZARZ¡D

§22

1. Zarząd składa się z 4 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie członkowie Klubu, którzy ukończyli 18 lat.
3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
4. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
5. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd uchwala regulamin określający tryb i organizację pracy Zarządu. Regulamin zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

§23

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, a w szczególności:
a) reprezentuje Klub na zewnątrz,
b) realizuje cele klubu i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
c) przyjmuje nowych członków i podejmuje decyzję o wykreśleniu z listy członków,
d) rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Członków kandydatów na członków honorowych,
e) uchwala plany pracy i budżet,
f) ustala tryb płacenia składek członkowskich i ich wysokość,
g) sprawuje zarząd nad majątkiem,
h) ocenia działalność członków stowarzyszenia,
i) określa terminy rozgrywek,
j) określa regulaminy rozgrywek,
k) uchwala inne przepisy i regulaminy,
l) powołuje specjalistyczne komisje i zespoły robocze oraz określa ich zadania,
m) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy oraz składki,
n) opracowuje strategie rozwoju Klubu,
o) zwołuje Walne Zgromadzenie Członków,
p) prowadzi dokumentację Klubu,
q) organizuje działalność sportową i szkoleniową,
r) występuje do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskiem o jednorazowe obciążenie członków składkami nadzwyczajnymi.

§24

1. Zarząd może podejmować decyzje tylko w obecności wszystkich członków Zarządu.
2. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa.
3. Zarząd może podejmować decyzje w trybie obiegowym. Decyzje w trybie obiegowym podejmowane są jednomyślnie.
a) W sprawach pilnych decyzje Zarządu mogą zapadać w trybie obiegowym, z inicjatywy Prezesa lub Wiceprezesa, bez potrzeby zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków,
b) Prezes przedstawia wszystkim członkom Zarządu nowy projekt uchwały, wyznaczając termin, do którego członkowie Zarządu powinni ustnie lub pisemnie ustosunkować się do przedstawionej propozycji,
c) Uchwała uznana jest za przyjętą, gdy w wyznaczonym terminie, zwykła większość członków Zarządu nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec zastosowanego trybu lub samej uchwały.
4. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§25

Posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
Komisja Rewizyjna

§26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres l roku.
2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza oraz uchwala regulamin określający tryb działania i organizację jej pracy. Regulamin zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. Komisja Rewizyjna może podejmować decyzje, jeśli jeden jej członek jest nieobecny. Przy nieobecności dwóch lub więcej członków Komisja nie może podejmować decyzji.

§27

1. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością statutową i finansowo-gospodarczą Klubu. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą w szczególności:
a) kontrolowanie działalności Klubu,
b) prawo wglądu do dokumentów Klubu,
c) prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
d) żądanie od Zarządu wyjaśnień w przypadku wykrycia w trakcie kontroli nieprawidłowości lub niejasności,
e) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
f) żądanie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Członków,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w przypadkach określonych przez Statut,
h) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

§28

Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji w Klubie, z wyjątkiem funkcji sędziego.

§29

Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności na każdym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków oraz na dwa tygodnie przed zakończeniem swej kadencji.

UZUPE£NIANIE W£ADZ

§30

1. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, skład władz jest uzupełniany przez niezwłoczne przeprowadzenie wyborów. Walne Zgromadzenie Członków odwołujące członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej musi wybrać następcę na tym samym posiedzeniu.
2. Dopuszcza się uzupełnienie składu władz podczas kadencji do 1/2 składu liczebnego.


ROZDZIA£ V
MAJ¡TEK KLUBU

§31

Majątek Klubu stanowią ruchomości i fundusze.

§32

¬ródłami powstania majątku Klubu są:
a) składki członkowskie i opłaty wpisowe,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) dotacje,
d) sponsoring.§33

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Skarbnika oraz pieczęć Klubu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa oraz pieczęć Klubu.§34

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca bieżącego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie opłacają składki w terminach i na zasadach określonych przez Zarząd.

ROZDZIA£ VI
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§35

Podejmując decyzję o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku Klubu.

§36

W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy o kulturze fizycznej i ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz uchwały Zarządu podjęte w ramach jego kompetencji lub na podstawie upoważnienia statutu.

gool napisał/a:
UCHWA£A nr 1

o powołaniu komitetu założycielskiego
BESKIDZKIEGO KLUBU PI£KI STO£OWEJ
z dnia 21.09.2008 r.

§ 1
Na podstawie art. 7 a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późniejszymi zmianami )

§ 2
Tymczasowa siedziba Stowarzyszenia mieści się : przy ul. Kamienna 7, 34-350 Węgierska Górka

§ 3
My niżej podpisani oświadczamy, pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż ww. stowarzyszenie sportowe nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komitet Założycielski

UCHWA£A nr 2

o powołaniu
BESKIDZKIEGO KLUBU PI£KI STO£OWEJ
z dnia 21.09.2008 r.

§ 1
Na podstawie art. 7 a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późniejszymi zmianami )

powołujemy stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą
BESKIDZKI KLUB PI£KI STO£OWEJ

§ 2
Tymczasowa siedziba Stowarzyszenia mieści się : przy ul. Kamienna 7, 34-350 Węgierska Górka

§ 3
My niżej podpisani oświadczamy, pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż ww. stowarzyszenie sportowe nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Komitet Założycielski

UCHWA£A nr 3

BESKIDZKIEGO KLUBU PI£KI STO£OWEJ
z dnia 21.09.2008 r.


§ 1

Komitet Założycielski w składzie:


TOMASZ GOLISZEK
JAKUB KRZYSIAK
MARIUSZ BARABASZ

Zatwierdza STATUT Beskidzkiego Klubu Piłki Stołowej, zwanego dalej stowarzyszeniem kultury fizycznej, przyjęty uchwałą nr 3 z dnia 21 września 2008 r. , w brzmieniu stanowiącym załącznik niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Komitet Założycielski


Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 3:38 pm przez qbos, łącznie zmieniany 1 raz.
Don't Worry Be Happy And Smail In You Face

trampo
Posty: 577
Rejestracja: pt mar 17, 2006 9:10 pm

Post autor: trampo » pn gru 08, 2008 7:58 am

Uuuuuuuuuuuu rispeccik :D
no pain, no gain...

jose
Posty: 1412
Rejestracja: śr sie 30, 2006 12:05 pm

Post autor: jose » pt sty 06, 2012 5:18 pm

Zapraszam przedstawicieli Zarządu BKPS do zainteresowania się tematem na FORUM ZARZ¡DÓW viewthread.php?forum_id=83&thread_id=70 ... ost_117496

Pozdrawiam
vice prezes ds. finansowych PZFS

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości