UCHWAŁY ZARZĄDU PZFS 2015-2018

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Post autor: jacenty » śr lip 27, 2016 12:55 pm

Uchwała nr 68/IV/2016 w sprawie Klubowych Mistrzostw Polski

I Przepisy ogólne.

1. Organizatorem dziewiątej edycji turnieju Klubowych Mistrzostw Polski jest £ódzki Klub Futbolu Stołowego.
2. Turniej zostanie przeprowadzony w dniach 10-11 wrzesień 2016 r. w Klubie Bilardowym Frame (ul. Narutowicza 7/9) w £odzi.
3. Turniej będzie rozgrywany na ośmiu stołach Garlando Word Champion 2007.
4. Piłką, którą będzie rozgrywany turniej będzie piłka "High Control".
5. Zawody zostaną rozegrane wg ustalonego przez Organizatora harmonogramu.
6. Klubowe Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane w dwóch klasyfikacjach: męskiej i kobiecej. W każdej z nich zostanie wyłoniona drużyna, która odpowiednio będzie miała status najlepszej polskiej drużyny męskiej i kobiecej.
7. Dopuszcza się udział kobiet w rozgrywkach męskich reprezentacji, jeżeli dany Ośrodek nie jest w stanie wystawić reprezentacji kobiecej. W drużynie męskiej może występować maksymalnie jedna kobieta.

II Zgłoszenia.

1. W turnieju mogą wziąć udział reprezentacje Ośrodków z całej Polski, będące członkami Polskiego Związku Futbolu Stołowego. Za zgodą Zarządu PZFS będą mogły wziąć udział również inne ośrodki niezrzeszone w PZFS.
2. Każdy Ośrodek zrzeszony w PZFS może wystawić dwie reprezentacje męskie i jedną kobiecą.
3. Kwestię przynależności zawodnika do danego ośrodka reguluje odrębna uchwała Zarządu PZFS. Ośrodki zobowiązane są przekazać Organizatorowi, potwierdzoną przez Zarząd PZFS, listę zawodników upoważnionych do reprezentowania danego Ośrodka najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem Turnieju. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku, Organizator skorzysta z listy dostępnej na Forum Zarządów PZFS.
4. Wysokość wpisowego od ośrodków Organizator ustalił w wysokości:
a. 450 pln - jeden skład reprezentacji męskiej ośrodka zrzeszonego w PZFS
b. 750 pln - dwa składy reprezentacji męskiej ośrodka zrzeszonego w PZFS
c. 600 pln - reprezentacja męska ośrodka niezrzeszonego w PZFS
d. 250 pln - reprezentacja kobieca
5. Opłata sędziowska wynosi:
a. 40 pln - reprezentacja męska (70 pln w przypadku dwóch reprezentacji danego ośrodka)
b. 20 pln - reprezentacja kobieca
6. Zgłoszeń można dokonać na Forum w temacie "Klubowe Mistrzostwa Polski- zgłoszenia" lub na maila. Zapisy zostaną zamknięte z końcem 1 września 2016r.
7. Przez 2 tygodnie od momentu wejścia uchwały w życie będzie miało miejsce Okienko Transferowe - czyli do 14 sierpnia 2016r.
8. Dane kontaktowe.

Organizator: £ódzki Klub Futbolu Stołowego
£ukasz Kłos
Tel. 697 422 262
e-mail: lkfsfoos@gmail.com

9. Spotkanie między dwoma drużynami nazwane zostaje pojedynkiem. Każdy pojedynek składa się z:
a. pięciu konkurencji w przypadku reprezentacji męskiej (2xOD, 3xOS)
b. trzech konkurencji w przypadku reprezentacji kobiecej (1xWD, 2xWS),
w których zawodnicy rozgrywają poszczególne mecze.
10. Reprezentacja męska może składać się maksymalnie z 9 osób. W każdym pojedynku udział będzie brało 7 osób. Pozostali zgłoszeni zawodnicy będą mieli status zawodników rezerwowych.
11. Reprezentacja żeńska może składać się maksymalnie z 5 osób. W każdym pojedynku udział będzie brało 4 osoby. Pozostali zgłoszeni zawodnicy będą mieli status zawodników rezerwowych.
12. Dopuszcza się udział w turnieju drużyn niekompletnych, pod warunkiem iż liczba zawodników pozwala na podjęcie rywalizacji przynajmniej w:
a. trzech konkurencjach w przypadku reprezentacji męskiej
b. dwóch konkurencjach w przypadku reprezentacji żeńskiej.
We wszystkich nie obsadzonych konkurencjach przeciwnikom przyznawany będzie walkower (2:5 w każdym secie).
12. W zgłoszeniu należy wyraźnie zaznaczyć, który z zawodników pełnić będzie funkcję Kapitana i/lub Selekcjonera. Selekcjonerem może być osoba nie będąca zawodnikiem.
10. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez Komisję złożoną z:
a) Organizatora Zawodów,
b) Komisarza Zawodów,
c) Sędziego Głównego.

III System rozgrywek (od 2 do 12 drużyn).
1. Zostaną przeprowadzone kwalifikacje, następnie eliminacje.
2. Do kwalifikacji drużyny zostaną podzielone na grupy. W jednej grupie mogą znajdować się minimalnie 3, maksymalnie 4 drużyny.
3. Drużyny zostaną przydzielone do grup w drodze losowania, za wyjątkiem rozstawionych drużyn Toruńskiego Klubu Futbolu Stołowego (rozstawienie z nr 1 jako zeszłoroczny Mistrz) oraz Wrocławskiego Klubu Piłki Stołowej (rozstawienie z nr 2 jako zeszłoroczny Wicemistrz), jak również dbając o to, żeby dwa składy z tego samego Ośrodka nie znalazły się w tej samej grupie.
4. Pojedynki w grupach zostaną rozegrane na zasadach rozgrywek "każdy z każdym":
4.1. Kolejność rozgrywanych pojedynków i konkurencji musi być zgodna z tzw. tabelą kojarzeń zamieszczoną w Załączniku do niniejszej Uchwały.
4.2. Przed rozpoczęciem turnieju Organizator przeprowadzi losowanie, w którym każda drużyna otrzyma swój numer startowy. Numery te odpowiadają numerom umieszczonym w tabeli kojarzeń (Załącznik) i tym samym ustalają kolejność pojedynków i konkurencji rozgrywanych przez daną drużynę. Organizator powinien umożliwić Kapitanom/Selekcjonerom drużyn oraz Komisarzowi Zawodów bezpośrednie śledzenie przebiegu losowania.
4.3 Punkty nr 4.1 i 4.2 nie obowiązują, o ile Organizator zapewni program komputerowy do obsługi turnieju. Program musi gwarantować losowy układ kolejności pojedynków i konkurencji. Nad prawidłowym przebiegiem losowania czuwać powinien Komisarz Zawodów.
4.4. O kolejności miejsc w tabeli końcowej decydują kolejno:
a) ilość wygranych pojedynków,
b) wynik bezpośredniego pojedynku,
c) w przypadku gdy więcej niż dwie drużyny mają taką samą liczbę punktów za wygrane pojedynki, należy rozpisać tzw. "małą tabelę" jedynie z wynikami tych drużyn, a w niej o zwycięstwie decydują kolejno: liczba wygranych pojedynków, liczba wygranych konkurencji, bilans setów, bilans bramek, wynik pojedynku OD1/WD.
5. Do fazy eliminacyjnej (rozgrywanej systemem KO) kwalifikuje się maksymalnie 8 drużyn, które zostaną rozstawione wg klucza 1A-4B, 2B-3A, 2A-3B, 1B-4A (w przypadku 2 grup).

IV Szczegóły dotyczące rozgrywanych pojedynków.

1. Pojedynki pomiędzy:
a. reprezentacjami męskimi składają się z 5 konkurencji: OS1, OS2, OS3, OD1, OD2.
b. reprezentacjami kobiecymi składają się z 3 konkurencji: WD, WS1 i WS2.
2. O zwycięstwie w pojedynku decyduje większa ilość wygranych konkurencji.
3. W systemie grupowym za zwycięstwo w pojedynku drużynie przyznawany jest 1 punkt, a za porażkę 0.
4. Organizator pierwszego dnia turnieju, przed rozpoczęciem pierwszej rundy, dostarczy Kapitanom/Selekcjonerom dokładny harmonogram rozgrywania pojedynków. Harmonogram może ulec zmianie w przypadku przedłużenia się rozgrywania innych konkurencji. O zmianie harmonogramu, Organizator powiadomi Kapitana/Selekcjonera minimum 30 minut przed rozpoczęciem danej rundy.
5. Organizator zapowiada rozpoczęcie każdego pojedynku z co najmniej 15-minutowym wyprzedzeniem. Od tego momentu Kapitan/Selekcjoner ma 15 minut na pisemne zgłoszenie Organizatorowi składu drużyny na ten konkretny pojedynek. Niedotrzymanie tego terminu skutkować może oddaniem przez drużynę walkowera.
6. Obowiązkiem Organizatora jest zachowanie w tajemnicy składów obu drużyn aż do momentu rozpoczęcia pojedynku.
7. Zgłaszając skład drużyny Kapitan/Selekcjoner ma obowiązek w sposób nie budzący wątpliwości wskazać imiona i nazwiska zawodników oraz konkurencje, w jakich oni wystąpią.
8. Po otrzymaniu harmonogramu, drużyny zobowiązane są pojawić się w wyznaczonej do gry strefie odpowiednio wcześniej, tak żeby rozpocząć rozgrywanie pojedynku o ustalonym w harmonogramie czasie. W przypadku nieobecności jednej z drużyn, druga może zgłosić ten fakt do Biura Zawodów, co powoduje uruchomienie tzw. "wywołań" z konsekwencjami wynikającymi z przepisów gry. W celu wstrzymania "wywołań" Kapitan/Selekcjoner musi zgłosić w Biurze Zawodów obecność drużyny w strefie gry, a pojedynek należy rozpocząć niezwłocznie.
9. W przypadku rażącego opóźniania harmonogramu, Organizator może upomnieć drużynę, a także wykluczyć ją z turnieju na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Zawodów.
10. Każdy zawodnik może w jednym pojedynku wystąpić tylko w jednej konkurencji. W każdym kolejnym pojedynku może jednak zostać przez Kapitana/Selekcjonera skierowany do innej konkurencji lub na listę zawodników rezerwowych.
11. Wszystkie mecze w konkurencjach fazy kwalifikacyjnej rozgrywane są do dwóch wygranych setów; każdy set do piątej strzelonej bramki (w ewentualnym trzecim secie na przewagi do ośmiu).
12. Wszystkie mecze w konkurencjach fazy eliminacyjnej rozgrywane są do trzech wygranych setów; każdy set do piątej strzelonej bramki (w ewentualnym piątym secie na przewagi do ośmiu).
13. Podczas trwania meczu w każdej konkurencji, poza przerwami na żądanie grających wynikającymi z obowiązujących przepisów, Kapitan/Selekcjoner ma prawo do dodatkowej jednej jednominutowej przerwy - czasu selekcjonerskiego. ¯ądanie to można zgłosić podczas przerwy w grze spowodowanej: zakończeniem seta, strzeleniem bramki, faulem, opuszczeniem przez piłkę boiska, wziętym czasem
i należy natychmiast zgłosić ten fakt w Biurze Zawodów.
14. Rezerwowi mogą być wprowadzeni do gry, tylko i wyłącznie w trakcie 'czasu selekcjonerskiego'. Zmiany dokonuje Kapitan danego ośrodka. Zmiana musi zostać wcześniej zgłoszona do Biura Zawodów. Zmiana rezerwowego może nastąpić tylko jeden raz w danej konkurencji w trakcie jednego pojedynku między klubami. Każdy selekcjoner może dokonać dwóch zmian w trakcie pojedynku reprezentacji męskiej i jednej w trakcie pojedynku reprezentacji kobiecej. Rezerwowy musi dokończyć pojedynek.
15. W wypadku, gdy zawodnik biorący udział w pojedynku odniesie kontuzję, która uniemożliwia dalszą grę, na wniosek poszkodowanego lub Kapitana/Selekcjonera, mecz w danej konkurencji może zostać decyzją sędziego (obecnego przy meczu lub Sędziego Głównego) przerwany na okres nie dłuższy niż 15 minut (pozostali uczestnicy meczu mogą w tym czasie za zgodą sędziego trenować przy stole). Jeśli po upływie 15 minut zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry, Kapitan/Selekcjoner ma obowiązek dokonać zmiany wprowadzając do gry jednego z zawodników rezerwowych. W wypadku braku zawodników rezerwowych lub wykorzystania dostępnych zmian we wcześniejszych konkurencjach, drużyna oddaje mecz w danej konkurencji walkowerem (zachowane zostają punkty
i ewentualnie zdobyte sety przez drużynę, ale w każdym kolejnym secie zostaje przyznany walkower 2:5). Zawodnik, który przerwał grę z powodu kontuzji traci prawo udziału we wszystkich kolejnych pojedynkach rozgrywanych tego dnia przez jego drużynę.

V Nagrody.

1. Nagrodą główną w turnieju będą przechodnie Puchary Polski dla najlepszej drużyny męskiej i kobiecej. Dodatkowo Organizator planuje wręczenie medali dla zawodników oraz nagrody MVP (męski i kobiecy). Pula nagród składać się będzie z wpisowego uiszczonego przez uczestników KMP.

2. Podział puli wyglądać będzie następująco:
a) do 4 drużyn:
I miejsce = 100%
b) 5-6 drużyn:
I miejsce = 65%
II miejsce = 35%
c) powyżej 6 drużyn:
I miejsce = 50%
II miejsce = 30%
III miejsce = 20%
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odciągnięcia od puli wpisowego kwotę nie większą niż 10% w przypadku braku środków na pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z opłatami sędziowskimi, jeżeli przekroczą one zebraną od drużyn kwotę.

VI Sędziowie.

Sędzią Głównym KMP będzie Dawid Przybysz
Sędziowaniem zajmować się będą osoby mające do tego uprawnienia, a ich lista zostanie ogłoszona przed Klubowymi Mistrzostwami Polski przez Sędziego Głównego.

VII Komisarz Zawodów KMP

Komisarzem Zawodów będzie Krzysztof Warzecha.

VIII KAPITAN i/lub SELEKCJONER

Kapitan/Selekcjoner drużyny wypełniając swoje zadania musi mieć na względzie poszanowanie przeciwnej drużyny, a w szczególności:
- nie może przeszkadzać i dekoncentrować drużyny przeciwnej ani robić tego za pomocą innych osób
- zakłócać przebiegu meczu lub go przerywać inaczej jak korzystając z czasu selekcjonerskiego zgodnie z przepisem z części IV art. 9 i 10.
Kapitan/Selekcjoner, którego zachowanie uchybia powyższym przepisom może zostać upomniany przez Organizatora, Komisarza Zawodów lub Sędziego Głównego. Drugie upomnienie będzie skutkować zebraniem powyżej wskazanych osób w celu podjęcia decyzji o zastosowaniu możliwej sankcji dla Kapitana/Selekcjoner.

IX MVP

Po zakończeniu turnieju zostaną wyłonieni gracze, którym zostanie przyznany tytuł MVP - Most Valuable Player (KMP męskiego i kobiecego). Zostaną oni wybrany większością głosów przez grono osób, składających się po dwie osoby z każdego Ośrodka, wyznaczonych przez Kapitanów drużyn.


Załącznik. Tabela kojarzeń dla systemu "każdy z każdym"

3 lub 4 drużyny
kolejność meczów:
1 runda: 1-2, 3-(4)*
2 runda: 1-3, 2-(4)
3 runda: 2-3, 1-(4)
*w wypadku braku czwartej drużyny jej przeciwnik w danej rundzie pauzuje

5 lub 6 drużyn
kolejność meczów:
1 runda: 1-2, 3-4, 5-(6)*
2 runda: 1-5, 2-3, 4-(6)
3 runda: 1-4, 2-5, 3-(6)
4 runda: 1-3, 4-5, 2-(6)
5 runda: 2-4, 3-5, 1-(6)
*w wypadku braku szóstej drużyny jej przeciwnik w danej rundzie pauzuje

7 lub 8 drużyn
kolejność meczów:
1 runda: 1-2, 3-4, 5-6, 7-(8)*
2 runda: 1-5, 2-4, 3-7, 6-(8)
3 runda: 1-6, 2-3, 4-7, 5-(8)
4 runda: 1-7, 2-6, 3-5, 4-(8)
5 runda: 1-4, 2-5, 6-7, 3-(8)
6 runda: 1-3, 4-6, 5-7, 2-(8)
7 runda: 2-7, 3-6, 4-5, 1-(8)
*w wypadku braku ósmej drużyny jej przeciwnik w danej rundzie pauzuje

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016r.
Ostatnio zmieniony śr lip 27, 2016 2:12 pm przez jacenty, łącznie zmieniany 1 raz.

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Post autor: jacenty » czw lip 28, 2016 12:16 pm

Uchwała nr 69/IV/2016 zmieniająca uchwałę nr 21/II/2009 w sprawie opłat sędziowskich.

1. Zarząd postanawia, że na turniejach rangi Major Ogólnopolski, Liga Centralna, Liga Południowa, Otwarte Mistrzostwa Regionalne oraz Mistrzostwa Polski będzie pobierana obligatoryjnie od każdego zawodnika, który bierze udział w więcej niż jednej konkurencji, opłata sędziowska w wysokości:
- Major Ogólnopolski/Liga Centralna/Liga Południowa/Liga Ogólnopolska - 8zł
- Otwarte Mistrzostwa Regionalne- 15zł
- Mistrzostwa Polski - 20zł.

2. Opłaty sędziowskie na Klubowym Pucharze Polski będą ustalane każdorazowo przez Organizatora.

3. Opłata sędziowska wpłacona przez każdego uczestnika turnieju tworzy pulę wynagrodzeń dla sędziów i dzielona zostaje między nich na danym turnieju w następujący sposób:

a)
- Mistrzostwa Polski
Sędzia International: 15pln
Sędzia National: 12pln
Sędzia Regional: 9pln
Asystent: 5pln
- Otwarte Mistrzostwa Regionalne
Sędzia International: 12pln
Sędzia National: 10pln
Sędzia Regional: 7pln
Asystent: 4pln
- Major Ogólnopolski/Liga Centralna/Liga Południowa
Sędzia International: 9pln
Sędzia National: 6pln
Sędzia Regional: 4pln
Asystent: 2,5pln

b) Powyższe kwoty stanowią zapłatę za każdy set odbywający się z udziałem sędziego lub asystenta.

c) Pozostała część puli powstałej z opłaty sędziowskiej zasili Fundusz Sędziowski Polskiego Związku Futbolu Stołowego.

4. Opłaty oraz wynagrodzenia dla sędziów na Lidze Południowe, Centralnej oraz Ogólnopolskiej będą pobierane i wypłacane w wysokości i na zasadach ustalonych dla Majora Ogólnopolskiego.

5. Z opłat sędziowskich zwolnione będą osoby mające kategorię w rankingu PZFS NOVICE, nie mające jednocześnie statusu "Weterana".

Przepis przejściowy:
Opłata sędziowska na turnieju odbywającym się w dniach 29-31 lipca w Ełku będzie pobierana na starych zasadach, w wysokości 10 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Post autor: jacenty » śr sie 10, 2016 1:44 pm

Uchwała nr 70/IV/2016 nr 67/IV/2016 w sprawie Ligi Centralnej i Południowej w sezonie 2016/2017

1. Z opłaty sędziowskiej i opłaty PZFS zostają zwolnieni gracze Novice oraz Nienotowani.
2. Zawodnicy płacący składki lub licencje są uprawnieni do uiszczenia wpisowego o 5 zł niższego w danej konkurencji.
3. Obniżenie wpisowego dla graczy Novice i Nienotowanych w OS, OD i WS do 10 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Re: UCHWAŁY ZARZĄDU PZFS 2015-2018

Post autor: jacenty » śr lut 01, 2017 11:08 am

Uchwała nr 71/IV/2016 w sprawie możliwości zmiany rangi sędziego.

1. Asystent (Assistant) może awansować na Sędziego Regionalnego (Regional) w momencie wysędziowania i/lub wyasystowania 50 setów na turnieju rangi Major+.
2. Sędzia Regionalny może awansować na Sędziego Narodowego (National) w momencie wysędziowania 150 setów na turnieju rangi Major+.
3. Pkt. 1 i/lub 2 mogą zostać spełnione w momencie akceptacji Działu Sportowego w oparciu o wniosek Działu Sędziowskiego.
4. Dalszy awans możliwy jest dopiero w momencie wysędziowania co najmniej 3 finałów Mistrzostw Świata w oparciu o pozytywną opinie min. 3 Sędziów Międzynarodowych (International).
5. Dalszy awans (tzw. gwiazdki) możliwy jest to po wysędziowaniu co najmniej 15 finałów Mistrzostw Świata w oparciu o pozytywną opinię Dyrektora do Spraw Sędziowskich na Świecie - Toma Yora.

Komentarz Działu Sędziowskiego

Komentarz: Dział Sędziowski (w składzie Filip Kubiatowicz i Marcin Snopkowski) może przychylić się do wniosku o awans w momencie wypełnienia punktu 1 i/lub 2 poparte nienagannym prowadzeniem się na turniejach ogólnopolskich organizowanych pod egidą PZFS'u. Pozytywną opinią graczy, którzy "zatrudniali" owego sędziego, w tym momencie mamy opinie (lub ich brak), które każdy zawodnik może wpisać na "karteczce sędziego". Jednocześnie, Dział Sędziowski może również zdegradować sędziego do niższej klasy i/lub odebrać uprawnienia sędziego. Dzieje się tak w momencie gdy:
-dany sędzia przestaje uczestniczyć w rozgrywkach ogólnopolskich w okresie dłuższym niż 1 rok
-zostanie przyłapany na sędziowaniu meczu pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.
-wykaże się stronniczością podczas sędziowania pojedynków osób z własnego ośrodka

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Re: UCHWAŁY ZARZĄDU PZFS 2015-2018

Post autor: jacenty » śr lut 01, 2017 11:08 am

Uchwała nr 72?IV/2016 zmieniająca uchwałę nr 67/IV/2016 w sprawie Ligi Centralnej i Południowej w sezonie 2016/2017

1. Opłata PZFS zostaje ustalona na 10 % puli turnieju.
2. Opłata organizacyjna będzie ustalona każdorazowo przez Organizatora turnieju.
3. Z opłaty sędziowskiej zostają zwolnieni gracze Novice i Nienotowani.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Re: UCHWAŁY ZARZĄDU PZFS 2015-2018

Post autor: jacenty » śr lut 01, 2017 11:09 am

Uchwała nr 73/IV/2016 zmieniająca uchwałę nr 52/II/2014 w sprawie punktów bazowych naliczanych do rankingu ogólnopolskiego.

Zarząd postanawia zmienić punkty bazowe do zdobycia na turniejach wszystkich rangach w konkurencjach Rookie Doubles oraz Rookie Singles. Zmiana jest uzasadniona zwiększoną aktywnością graczy novice oraz obecną sytuacją w Rankingu Ogólnopolskim, gdzie za zwycięstwo w jednym turnieju Rookie Doubles gracze od razu awansowali do klasy AMATOR.

https://www.sendspace.com/file/3jpyz5

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Re: UCHWAŁY ZARZĄDU PZFS 2015-2018

Post autor: jacenty » śr lut 01, 2017 11:10 am

Uchwała nr 74/IV/2016 w sprawie przetargu na organizację Mistrzostw Polski Garlando w roku 2017.

1. Zarząd PZFS ogłasza przetarg na organizację Mistrzostw Polski Garlando w Futbolu Stołowym w 2017roku.
2. Do przetargu mogą przystąpić ośrodki lokalne zrzeszone w PZFS.
3. Oferty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej na poniższe adresy .
Jacek Raczkier - jacek.raczkier@pzfs.org
Joanna Boczkowska - joanna.boczkowska@pzfs.org
Konrad Kościółek - konrad.kosciolek@pzfs.org
Jakub Gontarek - gontarek.jakub@gmail.com
Filip Kubiatowicz - filip.kubiatowicz@gmail.com
4. Termin nadsyłania ofert w sprawie organizacji Mistrzostw Polski Garlando upływa 31.01.2017 r. o godzinie 23:59.
5. Oferty powinny zawierać:
a) datę turnieju (z wcześniejszym uwzględnieniem terminarzu ITSF na rok 2017 i nie kolidującym z żadną inną imprezą w krajach sąsiadujących).
b) terminarz poszczególnych konkurencji (wymagane są Single Open, Pary Open, Single Kobiet, Pary Kobiet); Zarząd PZFS zastrzega sobie prawo jego ewentualnej modyfikacji.
c) system rozgrywek
d) wysokość wpisowego
e) szacowana wysokość dofinansowania do puli i sposób jej podziału ( wymagane dofinansowanie do puli nagród w wysokości minimum 2000 zł)
f) ilość stołów oraz źródło ich pochodzenia
g) opis miejsca rozgrywania turnieju (komunikacja, wyżywienie, baza noclegowa, wielkość sali turniejowej + zdjęcia, oświetlenie itp.)
h) źródła finansowania przygotowań organizacyjnych oraz plany na ich pozyskania
i) nazwy sponsorów, ich wkład finansowy oraz plany ich pozyskania
j) dane organizatorów i współorganizatorów turnieju
k) planowany sposób reklamy turnieju (na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim)
l) dodatkowe informacje dotyczące turnieju które organizator uzna za istotne
6. Decyzję w sprawie przyznania prawa do organizacji Mistrzostw Polski Garlando Zarząd podejmie w formie uchwały nie później niż 15 lutego 2017 r.
7. Zarząd Polskiego Związku Futbolu Stołowego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
8. Zarząd Polskiego Związku Futbolu Stołowego zastrzega sobie prawo do przyznania organizacji Mistrzostwa Polski Garlando poza postępowaniem przetargowym w przypadku odwołania przetargu.

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Re: UCHWAŁY ZARZĄDU PZFS 2015-2018

Post autor: jacenty » śr lut 01, 2017 11:11 am

Uchwała w sprawie przetargu na organizację Klubowych Mistrzostw Polski w roku 2017.

1. Zarząd Polskiego Związku Futbolu Stołowego ogłasza przetarg na organizację Klubowych Mistrzostw Polski w futbolu stołowym w roku 2017.

2. Do przetargu mogą przystąpić ośrodki lokalne zrzeszone w Polskim Związku Futbolu Stołowego i ośrodki lokalne, które oficjalnie zgłosiły chęć przystąpienia do Polskiego Związku Futbolu Stołowego oraz mają uregulowane w momencie składania oferty przetargowej składki członkowskie na rzecz Polskiego Związku Futbolu Stołowego.

3. Oferty przetargowe powinny zostać przesłane w formie elektronicznej do Prezesa, Sekretarza Generalnego i Członków Zarządu Polskiego Związku Futbolu Stołowego na niżej podane adresy elektroniczne:
Jacek Raczkier - jacek.raczkier@pzfs.org
Dawid Klugowski – dawid.klugowski@pzfs.org
Joanna Boczkowska - joanna.boczkowska@pzfs.org
Miłosz Kraiński - krainski.milosz@gmail.com
Konrad Kościółek - konrad.kosciolek@pzfs.org
Jakub Gontarek - gontarek.jakub@gmail.com
Filip Kubiatowicz - filip.kubiatowicz@gmail.com

4. Termin nadsyłania ofert przetargowych upływa 15.03.2017 r. o godzinie 24.00.

5. Oferty przetargowe powinny zawierać:

a) dokładną datę turnieju, nie późniejszą niż 15 grudzień 2017 roku.
b) szczegółowy terminarz poszczególnych konkurencji i system rozgrywek,
c) wysokość wpisowego,
d) wysokość nagród lub sposób ich obliczania,
e) ilość stołów typu Garlando World Champion 2007 oraz źródło ich pochodzenia wraz z opisem uwzględniającym rozplanowanie stołów turniejowych wraz z odpowiednim oddzieleniem ich od ewentualnych osób trzecich np. kibiców
f) opis miejsca rozgrywania turnieju (komunikacja, wyżywienie, baza noclegowa, wielkość sali turniejowej, oświetlenie itp.),
g) źródła finansowania przygotowań organizacyjnych,
h) nazwy sponsorów, ich wkład finansowy i sposób jego wydatkowania; w razie braku sponsorów w momencie składania oferty, należy wskazać planowane sposoby ich pozyskania,
i) dane organizatorów i współorganizatorów turnieju oraz ich doświadczenie w przygotowaniu podobnych imprez,
j) planowany sposób reklamy turnieju, obecność w mediach (podać jakich),
k) mogą także zostać dołączone inne informacje na temat turnieju, które organizatorzy uznają za istotne dla oceny oferty,

6. Jeśli Członek Zarządu Polskiego Związku Futbolu Stołowego będzie należał do komitetu organizacyjnego Klubowych Mistrzostw Polski, wówczas Zarząd Polskiego Związku Futbolu Stołowego ma prawo nadać jednemu z pełnomocników Zarządu Polskiego Futbolu Stołowego prawo głosu przy rozstrzyganiu przetargu.

7. Zarząd Polskiego Związku Futbolu Stołowego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

8. Zarząd Polskiego Związku Futbolu Stołowego zastrzega sobie prawo do przyznania organizacji Klubowych Mistrzostw Polski poza postępowaniem przetargowym w przypadku odwołania przetargu.

9. Zarząd podejmie decyzję w sprawie przetargu do 31.03.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Re: UCHWAŁY ZARZĄDU PZFS 2015-2018

Post autor: jacenty » czw lut 23, 2017 10:13 pm

Uchwała z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przetargu na organizację Klubowych Mistrzostw Polski w roku 2017.

1. Zarząd Polskiego Związku Futbolu Stołowego ogłasza przetarg na organizację Klubowych Mistrzostw Polski w futbolu stołowym w roku 2017.

2. Do przetargu mogą przystąpić ośrodki lokalne zrzeszone w Polskim Związku Futbolu Stołowego i ośrodki lokalne, które oficjalnie zgłosiły chęć przystąpienia do Polskiego Związku Futbolu Stołowego oraz mają uregulowane w momencie składania oferty przetargowej składki członkowskie na rzecz Polskiego Związku Futbolu Stołowego.

3. Oferty przetargowe powinny zostać przesłane w formie elektronicznej do Prezesa, Sekretarza Generalnego i Członków Zarządu Polskiego Związku Futbolu Stołowego na niżej podane adresy elektroniczne:
Jacek Raczkier - jacek.raczkier@pzfs.org
Dawid Klugowski – dawid.klugowski@pzfs.org
Joanna Boczkowska - joanna.boczkowska@pzfs.org
Miłosz Kraiński - krainski.milosz@gmail.com
Konrad Kościółek - konrad.kosciolek@pzfs.org
Jakub Gontarek - gontarek.jakub@gmail.com
Filip Kubiatowicz - filip.kubiatowicz@gmail.com

4. Termin nadsyłania ofert przetargowych upływa 31.03.2017 r. o godzinie 24.00.

5. Oferty przetargowe powinny zawierać:
a) dokładną datę turnieju, nie późniejszą niż 15 grudzień 2017 roku.
b) szczegółowy terminarz poszczególnych konkurencji i system rozgrywek,

c) wysokość wpisowego,

d) wysokość nagród lub sposób ich obliczania,

e) ilość stołów typu Garlando World Champion 2007 oraz źródło ich pochodzenia wraz z opisem uwzględniającym rozplanowanie stołów turniejowych wraz z odpowiednim oddzieleniem ich od ewentualnych osób trzecich np. kibiców

f) opis miejsca rozgrywania turnieju (komunikacja, wyżywienie, baza noclegowa, wielkość sali turniejowej, oświetlenie itp.),

g) źródła finansowania przygotowań organizacyjnych,

h) nazwy sponsorów, ich wkład finansowy i sposób jego wydatkowania; w razie braku sponsorów w momencie składania oferty, należy wskazać planowane sposoby ich pozyskania,

i) dane organizatorów i współorganizatorów turnieju oraz ich doświadczenie w przygotowaniu podobnych imprez,

j) planowany sposób reklamy turnieju, obecność w mediach (podać jakich),

k) mogą także zostać dołączone inne informacje na temat turnieju, które organizatorzy uznają za istotne dla oceny oferty,

6. Jeśli Członek Zarządu Polskiego Związku Futbolu Stołowego będzie należał do komitetu organizacyjnego Klubowego Pucharu Polski, wówczas Zarząd Polskiego Związku Futbolu Stołowego ma prawo nadać jednemu z pełnomocników Zarządu Polskiego Futbolu Stołowego prawo głosu przy rozstrzyganiu przetargu.

7. Zarząd Polskiego Związku Futbolu Stołowego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

8. Zarząd Polskiego Związku Futbolu Stołowego zastrzega sobie prawo do przyznania organizacji Klubowego Pucharu Polski poza postępowaniem przetargowym w przypadku odwołania przetargu.

9. Zarząd podejmie decyzję w sprawie przetargu do 15.05.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Re: UCHWAŁY ZARZĄDU PZFS 2015-2018

Post autor: jacenty » śr mar 01, 2017 5:37 pm

Uchwała z dnia 01.03.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 45/II/2012 z dnia 20 lutego 2012 w sprawie oficjalnej piłki futbolu stołowego w Polsce.

Od 1 marca 2017 roku oficjalną piłką do rozgrywania turniejów liczonych do rankingu PZFS na stołach Garlando zostaje Speed Control.

Komentarz:
Zdajemy sobie sprawę, że nowa piłka u wielu nie spełnia pokładanych nadziei, ale chcąc ujednolicić standardy grania na turniejach na stolach Garlando i biorąc pod uwagę, że jest to oficjalna piłka uznana przez ITSF, przynajmniej na jakiś czas, uznajemy ją również za oficjalną u nas.

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Re: UCHWAŁY ZARZĄDU PZFS 2015-2018

Post autor: jacenty » pt kwie 14, 2017 6:36 am

Uchwała nr 77/IV/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 w sprawie organizacji Klubowych Mistrzostw Polski.

1. Zarząd postanawia, że organizatorem tegorocznych Klubowych Mistrzostw Polski będzie Warszawski Klub Futbolu Stołowego.
2. Turniej odbędzie się z w dniach 2-3 września 2017 r. w Klubie Bilardowym House of Pool (ul. Marynarska 13) w Warszawie.

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Re: UCHWAŁY ZARZĄDU PZFS 2015-2018

Post autor: jacenty » sob lip 15, 2017 9:49 am

Uchwała nr 78/IV/2017 w sprawie Klubowych Mistrzostw Polski 2017

I Przepisy ogólne.

1. Organizatorem 10 edycji turnieju Klubowych Mistrzostw Polski jest Warszawski Klub Futbolu Stołowego.
2. Turniej zostanie przeprowadzony w dniach 2-3 września w klubie bilardowym House of Pool, Marynarska 13 w Warszawie.
3. Turniej będzie rozgrywany na ośmiu stołach Garlando Word Champion 2007.
4. Piłką, którą będzie rozgrywany turniej będzie piłka "Speed Controll".
5. Zawody zostaną rozegrane wg ustalonego przez Organizatora harmonogramu.
6. Klubowe Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane w dwóch klasyfikacjach: męskiej i kobiecej. W każdej z nich zostanie wyłoniona drużyna, która odpowiednio będzie miała status najlepszej polskiej drużyny męskiej i kobiecej.
7. Dopuszcza się udział kobiet w rozgrywkach męskich reprezentacji, jeżeli dany Ośrodek nie jest w stanie wystawić reprezentacji kobiecej. W drużynie męskiej może występować maksymalnie jedna kobieta.
8. Turniej w danej klasyfikacji nie może się odbyć, jeśli zgłoszą się mniej niż 4 ośrodki.
9. Kwalifikacje będą rozgrywane systemem BO3, natomiast eliminacje BO5.

II Zgłoszenia.

1. W turnieju mogą wziąć udział reprezentacje Ośrodków z całej Polski, będące członkami Polskiego Związku Futbolu Stołowego. Za zgodą Zarządu PZFS będą mogły wziąć udział również inne ośrodki niezrzeszone w PZFS.
2. Każdy Ośrodek zrzeszony w PZFS może wystawić dwie reprezentacje męskie i jedną kobiecą.
3. Kwestię przynależności zawodnika do danego ośrodka reguluje odrębna uchwała Zarządu PZFS. Ośrodki zobowiązane są przekazać Organizatorowi, potwierdzoną przez Zarząd PZFS, listę zawodników upoważnionych do reprezentowania danego Ośrodka najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem Turnieju. W przypadku niedotrzymania tego obowiązku, Organizator skorzysta z listy dostępnej na Forum Zarządów PZFS.
4. Wysokość wpisowego od ośrodków Organizator ustalił w wysokości:
a. 450 pln - jeden skład reprezentacji męskiej ośrodka zrzeszonego w PZFS
b. 750 pln - dwa składy reprezentacji męskiej ośrodka zrzeszonego w PZFS
c. 600 pln - reprezentacja męska ośrodka niezrzeszonego w PZFS
d. 250 pln - reprezentacja kobieca
5. Opłata sędziowska wynosi:
a. 80 pln - reprezentacja męska (100 pln w przypadku dwóch reprezentacji danego ośrodka)
b. 40 pln - reprezentacja kobieca
6. Zgłoszeń można dokonać na Forum w temacie "Klubowe Mistrzostwa Polski- zgłoszenia" lub na maila. Zapisy zostaną zamknięte z końcem 27 sierpnia 2017r.
7. Przez 2 tygodnie od momentu wejścia uchwały w życie będzie miało miejsce Okienko Transferowe - czyli do 15 lipca do 29 lipca 2017r.

8. Dane kontaktowe.

Organizator: Warszawski Klub Futbolu Stołowego
Aleksandra Kownacka
Tel. 662 054 468
e-mail: aleksandrakownacka@wp.pl

9. Spotkanie między dwoma drużynami nazwane zostaje pojedynkiem. Każdy pojedynek składa się z:
a. sześciu konkurencji w przypadku reprezentacji męskiej (3xOD, 3xOS)
b. trzech konkurencji w przypadku reprezentacji kobiecej (1xWD, 2xWS),
w których zawodnicy rozgrywają poszczególne mecze.
10. Reprezentacja męska może składać się maksymalnie z 11 osób. W każdym pojedynku udział będzie brało 9 osób. Pozostali zgłoszeni zawodnicy będą mieli status zawodników rezerwowych.
11. Reprezentacja żeńska może składać się maksymalnie z 5 osób. W każdym pojedynku udział będzie brało 4 osoby. Pozostali zgłoszeni zawodnicy będą mieli status zawodników rezerwowych.
12. Dopuszcza się udział w turnieju drużyn niekompletnych, pod warunkiem iż liczba zawodników pozwala na podjęcie rywalizacji przynajmniej w:
a. czterech konkurencjach w przypadku reprezentacji męskiej
b. dwóch konkurencjach w przypadku reprezentacji żeńskiej.
We wszystkich nie obsadzonych konkurencjach przeciwnikom przyznawany będzie walkower (2:5 w każdym secie).
12. W zgłoszeniu należy wyraźnie zaznaczyć, który z zawodników pełnić będzie funkcję Kapitana i/lub Selekcjonera. Selekcjonerem może być osoba nie będąca zawodnikiem.
10. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez Komisję złożoną z:
a) Organizatora Zawodów,
b) Komisarza Zawodów,
c) Sędziego Głównego.

III System rozgrywek.
1. Zostaną przeprowadzone kwalifikacje, następnie eliminacje.
2. Do kwalifikacji drużyny zostaną podzielone na grupy. Ilość grup oraz drużyn w nich zostanie ustalona po zamknięciu zgłoszeń i ustalona przez Organizatora z Zarządem PZFS, Komisarzem Zawodów oraz Sędzią Głównym.
3. Drużyny zostaną przydzielone do grup w drodze losowania, za wyjątkiem rozstawionych drużyn Wrocławskiego Klubu Piłki Stołowej (rozstawienie z nr 1 jako zeszłoroczny Mistrz) oraz Warszawskiego Klubu Futbolu Stołowego (rozstawienie z nr 2 jako zeszłoroczny Wicemistrz), jak również dbając o to, żeby dwa składy z tego samego Ośrodka nie znalazły się w tej samej grupie. W przypadku większej niż dwie liczby grup, oba zespoły powinny znaleźć się w grupach "najbardziej oddalonych od siebie".
4. Pojedynki w grupach zostaną rozegrane na zasadach rozgrywek "każdy z każdym":
4.1. Kolejność rozgrywanych pojedynków i konkurencji musi być zgodna z tzw. tabelą kojarzeń zamieszczoną w Załączniku do niniejszej Uchwały.
4.2. Przed rozpoczęciem turnieju Organizator przeprowadzi losowanie, w którym każda drużyna otrzyma swój numer startowy. Numery te odpowiadają numerom umieszczonym w tabeli kojarzeń (Załącznik) i tym samym ustalają kolejność pojedynków i konkurencji rozgrywanych przez daną drużynę. Organizator powinien umożliwić Kapitanom/Selekcjonerom drużyn oraz Komisarzowi Zawodów bezpośrednie śledzenie przebiegu losowania.
4.3 Punkty nr 4.1 i 4.2 nie obowiązują, o ile Organizator zapewni program komputerowy do obsługi turnieju. Program musi gwarantować losowy układ kolejności pojedynków i konkurencji. Nad prawidłowym przebiegiem losowania czuwać powinien Komisarz Zawodów.
4.4. O kolejności miejsc w tabeli końcowej decydują kolejno:
a) ilość wygranych pojedynków,
b) wynik bezpośredniego pojedynku,
c) w przypadku gdy więcej niż dwie drużyny mają taką samą liczbę punktów za wygrane pojedynki, należy rozpisać tzw. "małą tabelę" jedynie z wynikami tych drużyn, a w niej o zwycięstwie decydują kolejno: liczba wygranych pojedynków, liczba wygranych konkurencji, bilans setów, bilans bramek, wynik pojedynku OD1/WD.
5. Do fazy eliminacyjnej (rozgrywanej systemem KO) kwalifikuje się maksymalnie 8 drużyn, które zostaną rozstawione wg klucza 1A-4B, 2B-3A, 2A-3B, 1B-4A (w przypadku 2 grup).

IV Szczegóły dotyczące rozgrywanych pojedynków.

1. Pojedynki pomiędzy:
a. reprezentacjami męskimi składają się z 6 konkurencji: OS1, OS2, OS3, OD1, OD2, OD3.
b. reprezentacjami kobiecymi składają się z 3 konkurencji: WD, WS1 i WS2.
2. Każdy pojedynek rozpoczyna się wyborem stron na podstawie rzutu monetą (każdy zawodnik zaczyna swój mecz po stronie ustalonej na początku pojedynku). Po pierwszym secie w danej konkurencji stronę można zmienić na zasadach ogólnych.
2. O zwycięstwie pojedynku w fazie eliminacyjnej decyduje większa ilość wygranych konkurencji. W przypadku remisu, decydują sety, a następnie rzuty karne. Rzuty karne będą odbywać się w następujący sposób:
- Kapitan/Selekcjoner każdej drużyny wystawia 5 zawodników, którzy tworzą pary z zawodnikami drużyny przeciwnej.
- Kapitanowie losują rzutem monetą, kto zaczyna rzuty karne.
- Piłkę należy ustawić na linii ataku i zapytać przeciwnika o gotowość. W przypadku, jeśli piłka ucieknie z linii, uznaje się, że piłka została stracona. Oddać można tylko jeden strzał. Punkt zdobywa drużyna, której zawodnik strzelił bramkę. W przypadku, jeśli piłka wpadła do bramki, mimo obrony strzału, a nie wyszła spoza pola bramkowego, uznaje się, że punkt został zdobyty.
- W przypadku remisu po 5 seriach Kapitan/Selekcjoner wystawia kolejnych zawodników. Jeden zawodnik może tylko raz podchodzić do rzutu karnego. Jeśli pojedynek po 11 seriach nie zostaje rozstrzygnięty, rzuty karne rozpoczyna się od początku na tych samych zasadach.
3. W systemie grupowym za zwycięstwo w pojedynku drużynie przyznawany jest 1 punkt, a za porażkę 0.
4. Organizator pierwszego dnia turnieju, przed rozpoczęciem pierwszej rundy, dostarczy Kapitanom/Selekcjonerom dokładny harmonogram rozgrywania pojedynków. Harmonogram może ulec zmianie w przypadku przedłużenia się rozgrywania innych konkurencji. O zmianie harmonogramu, Organizator powiadomi Kapitana/Selekcjonera minimum 30 minut przed rozpoczęciem danej rundy.
5. Organizator zapowiada rozpoczęcie każdego pojedynku z co najmniej 15-minutowym wyprzedzeniem. Od tego momentu Kapitan/Selekcjoner ma 15 minut na pisemne zgłoszenie Organizatorowi składu drużyny na ten konkretny pojedynek. Niedotrzymanie tego terminu skutkować może oddaniem przez drużynę walkowera.
6. Obowiązkiem Organizatora jest zachowanie w tajemnicy składów obu drużyn aż do momentu rozpoczęcia pojedynku.
7. Zgłaszając skład drużyny Kapitan/Selekcjoner ma obowiązek w sposób nie budzący wątpliwości wskazać imiona i nazwiska zawodników oraz konkurencje, w jakich oni wystąpią.
8. Po otrzymaniu harmonogramu, drużyny zobowiązane są pojawić się w wyznaczonej do gry strefie odpowiednio wcześniej, tak żeby rozpocząć rozgrywanie pojedynku o ustalonym w harmonogramie czasie. W przypadku nieobecności jednej z drużyn, druga może zgłosić ten fakt do Biura Zawodów, co powoduje uruchomienie tzw. "wywołań" z konsekwencjami wynikającymi z przepisów gry. W celu wstrzymania "wywołań" Kapitan/Selekcjoner musi zgłosić w Biurze Zawodów obecność drużyny w strefie gry, a pojedynek należy rozpocząć niezwłocznie.
9. W przypadku rażącego opóźniania harmonogramu, Organizator może upomnieć drużynę, a także wykluczyć ją z turnieju na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Zawodów.
10. Każdy zawodnik może w jednym pojedynku wystąpić tylko w jednej konkurencji. W każdym kolejnym pojedynku może jednak zostać przez Kapitana/Selekcjonera skierowany do innej konkurencji lub na listę zawodników rezerwowych.
11. Wszystkie mecze w konkurencjach fazy kwalifikacyjnej rozgrywane są do dwóch wygranych setów; każdy set do piątej strzelonej bramki (w ewentualnym trzecim secie na przewagi do ośmiu).
12. Wszystkie mecze w konkurencjach fazy eliminacyjnej rozgrywane są do trzech wygranych setów; każdy set do piątej strzelonej bramki (w ewentualnym piątym secie na przewagi do ośmiu).
13. Podczas trwania meczu w każdej konkurencji, poza przerwami na żądanie grających wynikającymi z obowiązujących przepisów, Kapitan/Selekcjoner ma prawo do dodatkowej jednej jednominutowej przerwy - czasu selekcjonerskiego. żądanie to można zgłosić podczas przerwy w grze spowodowanej: zakończeniem seta, strzeleniem bramki, faulem, opuszczeniem przez piłkę boiska, wziętym czasem
i należy natychmiast zgłosić ten fakt w Biurze Zawodów.
14. Rezerwowi mogą być wprowadzeni do gry, tylko i wyłącznie w trakcie 'czasu selekcjonerskiego'. Zmiany dokonuje Kapitan danego ośrodka. Zmiana musi zostać wcześniej zgłoszona do Biura Zawodów. Zmiana rezerwowego może nastąpić tylko jeden raz w danej konkurencji w trakcie jednego pojedynku między klubami. Każdy selekcjoner może dokonać dwóch zmian w trakcie pojedynku reprezentacji męskiej i jednej w trakcie pojedynku reprezentacji kobiecej. Rezerwowy musi dokończyć pojedynek.
15. W wypadku, gdy zawodnik biorący udział w pojedynku odniesie kontuzję, która uniemożliwia dalszą grę, na wniosek poszkodowanego lub Kapitana/Selekcjonera, mecz w danej konkurencji może zostać decyzją sędziego (obecnego przy meczu lub Sędziego Głównego) przerwany na okres nie dłuższy niż 15 minut (pozostali uczestnicy meczu mogą w tym czasie za zgodą sędziego trenować przy stole). Jeśli po upływie 15 minut zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry, Kapitan/Selekcjoner ma obowiązek dokonać zmiany wprowadzając do gry jednego z zawodników rezerwowych. W wypadku braku zawodników rezerwowych lub wykorzystania dostępnych zmian we wcześniejszych konkurencjach, drużyna oddaje mecz w danej konkurencji walkowerem (zachowane zostają punkty
i ewentualnie zdobyte sety przez drużynę, ale w każdym kolejnym secie zostaje przyznany walkower 2:5). Zawodnik, który przerwał grę z powodu kontuzji traci prawo udziału we wszystkich kolejnych pojedynkach rozgrywanych tego dnia przez jego drużynę.

V Nagrody.

1. Nagrodą główną w turnieju będą przechodnie Puchary Polski dla najlepszej drużyny męskiej i kobiecej. Dodatkowo Organizator planuje wręczenie medali dla zawodników oraz nagrody MVP (męski i kobiecy). Pula nagród składać się będzie z wpisowego uiszczonego przez uczestników KMP.

2. Podział puli wyglądać będzie następująco:
a) do 4 drużyn:
I miejsce = 100%
b) 5-6 drużyn:
I miejsce = 65%
II miejsce = 35%
c) powyżej 6 drużyn:
I miejsce = 50%
II miejsce = 30%
III miejsce = 20%
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odciągnięcia od puli wpisowego kwotę nie większą niż 10% w przypadku braku środków na pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z opłatami sędziowskimi, jeżeli przekroczą one zebraną od drużyn kwotę.

VI Sędziowie.

Sędzią Głównym KMP będzie Marcin Snopkowski.
Sędziowaniem zajmować się będą osoby mające do tego uprawnienia, a ich lista zostanie ogłoszona przed Klubowymi Mistrzostwami Polski przez Sędziego Głównego.

VII Komisarz Zawodów KMP

Komisarzem Zawodów będzie Łukasz Kłos.

VIII KAPITAN i/lub SELEKCJONER

Kapitan/Selekcjoner drużyny wypełniając swoje zadania musi mieć na względzie poszanowanie przeciwnej drużyny, a w szczególności:
- nie może przeszkadzać i dekoncentrować drużyny przeciwnej ani robić tego za pomocą innych osób
- zakłócać przebiegu meczu lub go przerywać inaczej jak korzystając z czasu selekcjonerskiego zgodnie z przepisem z części IV art. 9 i 10.
Kapitan/Selekcjoner, którego zachowanie uchybia powyższym przepisom może zostać upomniany przez Organizatora, Komisarza Zawodów lub Sędziego Głównego. Drugie upomnienie będzie skutkować zebraniem powyżej wskazanych osób w celu podjęcia decyzji o zastosowaniu możliwej sankcji dla Kapitana/Selekcjoner.

IX MVP

Po zakończeniu turnieju zostaną wyłonieni gracze, którym zostanie przyznany tytuł MVP - Most Valuable Player (KMP męskiego i kobiecego). Zostaną oni wybrany większością głosów przez grono osób, składających się po dwie osoby z każdego Ośrodka, wyznaczonych przez Kapitanów drużyn.


Załącznik. Tabela kojarzeń dla systemu "każdy z każdym"

3 lub 4 drużyny
kolejność meczów:
1 runda: 1-2, 3-(4)*
2 runda: 1-3, 2-(4)
3 runda: 2-3, 1-(4)
*w wypadku braku czwartej drużyny jej przeciwnik w danej rundzie pauzuje

5 lub 6 drużyn
kolejność meczów:
1 runda: 1-2, 3-4, 5-(6)*
2 runda: 1-5, 2-3, 4-(6)
3 runda: 1-4, 2-5, 3-(6)
4 runda: 1-3, 4-5, 2-(6)
5 runda: 2-4, 3-5, 1-(6)
*w wypadku braku szóstej drużyny jej przeciwnik w danej rundzie pauzuje

7 lub 8 drużyn
kolejność meczów:
1 runda: 1-2, 3-4, 5-6, 7-(8)*
2 runda: 1-5, 2-4, 3-7, 6-(8)
3 runda: 1-6, 2-3, 4-7, 5-(8)
4 runda: 1-7, 2-6, 3-5, 4-(8)
5 runda: 1-4, 2-5, 6-7, 3-(8)
6 runda: 1-3, 4-6, 5-7, 2-(8)
7 runda: 2-7, 3-6, 4-5, 1-(8)
*w wypadku braku ósmej drużyny jej przeciwnik w danej rundzie pauzuje

Jeśli do turnieju zostanie zgłoszony więcej drużyn Organizator przedstawi system w uzgodnieniu z Zarządem PZFS Komisarzem Zawodów i Sędzią Głównym turnieju.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Re: UCHWAŁY ZARZĄDU PZFS 2015-2018

Post autor: jacenty » pt lip 21, 2017 10:38 am

Uchwała nr 79/IV/2017 zmieniająca uchwałę nr 78/IV/2017 w sprawie Klubowych Mistrzostw Polski 2017.

Art. 7 Przepisów Ogólnych będzie miał następujące brzmienie:

"Dopuszcza się udział kobiet w rozgrywkach męskich reprezentacji".

Komentarz:
Klub może wystawić do składu męskiego dowolną liczbę kobiet, nie rezygnując przy tym z wystawienia reprezentacji żeńskiej.
Dana osoba może grać tylko w jednej reprezentacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Re: UCHWAŁY ZARZĄDU PZFS 2015-2018

Post autor: jacenty » pn wrz 25, 2017 8:58 pm

Uchwała nr 80/IV/2017 w sprawie MPG 2017.
1. Organizatorem Mistrzostw Polski Garlando w roku 2017 będzie Łódzki Klub Futbolu Stołowego.
2. Turniej odbędzie się w klubie Frame, na ul. Narutowicza 7/9 w Łodzi w dniach 3-5 listopada 2017r.

jacenty
Posty: 2224
Rejestracja: śr lip 12, 2006 6:10 pm

Re: UCHWAŁY ZARZĄDU PZFS 2015-2018

Post autor: jacenty » pn wrz 25, 2017 8:59 pm

Uchwała nr 81/IV/2017 w sprawie Ligi Ogólnopolskiej w sezonie 2017/2018

1. Liga Ogólnopolska będzie składała się z 6 kolejek oraz finałów. Jej organizatorami będą:
1) Łódzki Klub Futbolu Stołowego
2) Wielkopolska Liga Piłki Stołowej
3) Wrocławski Klub Piłki Stołowej
4) Warszawski Klub Futbolu Stołowego
5) Chorzowski Klub Futbolu Stołowego
6) Toruński Klub Futbolu Stołowego


2. Kalendarz rozgrywek jest następujący. Zmiany mogą być dokonywane na bieżąco, jeśli okoliczności będą tego wymagały, po uzgodnieniu z Zarządem PZFS.
a) 30 września Liga Ogólnopolska I kolejka – Łódź
b) 9 grudnia Liga Ogólnopolska II kolejka – Poznań
c) 20 stycznia Liga Ogólnopolska III kolejka – Wrocław
d) 24 lutego Liga Ogólnopolska - IV kolejka Warszawa
e) 14 kwietnia Liga Ogólnopolska V kolejka – Chorzów
f) 19 maja Liga Ogólnopolska VI kolejka – Toruń

Czerwiec Finały Ligi Ogólnopolskiej - Warszawa

3. Obowiązkowymi konkurencjami na powyższych turniejach : Pary Open (OD), Single Open(OS) i Single Kobiece (WS).

4. Wpisowe oraz inne opłaty:
OD OS WS
Master 35 35 20
Pro 30 30 20
Semi-Pro 25 25 20
Amator 20 20 15
Novice 15 15 15

5.
Opłaty :
a) Sędziowska - 8 zł
b) PZFS -10 % puli wpisowego
c) Opłata organizacyjna będzie ustalona każdorazowo przez Organizatora turnieju
6. Z opłaty sędziowskiej zostają zwolnieni gracze Novice oraz Nienotowani oraz osoby grające w jednej konkurencji.
7. Zawodnicy niezrzeszeni w klubach PZFS płacą 10 zł wyższe wpisowe od każdej konkurencji, niezależnie od statusu w rankingu.


8. Podział Nagród:
Podział wpisowego we wszystkich konkurencjach:

---> przy frekwencji do 6 par/osób
1 miejsce - 90%
---> przy frekwencji do 6 -11 par/osób
1 miejsce - 60%
2 miejsce - 30%
---> przy frekwencji 12-24 par/osób
1 miejsce - 40%
2 miejsce - 30%
3 miejsce - 20%
---> przy frekwencji 24-32 par/osób
1 miejsce - 37%
2 miejsce - 26%
3 miejsce - 17%
4 miejsce - 10%
---> przy frekwencji powyżej 32 par/osób
1 miejsce - 31%
2 miejsce - 22%
3 miejsce - 17%
4 miejsce - 10%
5/6 miejsce - 5%

Finały

9. Do Finałów przechodzi:
a) 16 najlepszych Par po części zasadniczej
b) 16 najlepszych Singlistów po części zasadniczej
c) 8 najlepszych Singlistek po części zasadniczej

10. W przypadku tej samej liczby punktów decydować będą w kolejności:
a) Ilość występów w Lidze Ogólnopolskiej
b) Liczba punktów trzech najlepszych wyników danej pary/zawodnika;
c) Klasa w rankingu ( w przypadku - OD jej suma).


11. System rozgrywek oraz opłaty Finałów zostaną ustalone przez Zarząd PZFS wraz z ich Organizatorem.

Nagrody na Finałach
12. Podział wpisowego we wszystkich trzech konkurencjach:
a) - 1 miejsce - 45%
b) - 2 miejsce - 30%
c) - 3 miejsce - 15%
13. Nagrodami głównymi będzie bon w wysokości 400 zł, który będzie można przeznaczyć na wpisowe na turniejach organizowanych w Polsce lub zagranicą w terminie 1 lipiec 2018 – 31 maj 2019r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości